Linmex • Laan van de Eekharst 68 • 7823 AR Emmen

 Tel 31(0)6 505 96 766 • KvK 64065634

 BTW NL0013.62.796.B74 • IBAN NL19 ASNB 0706 8264 34

 

Algemene voorwaarden van Linmex, gevestigd te Emmen

1. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden van Linmex, zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten.  

2. Definities

Cliënten, zijn opdrachtgevers die een opdracht verstrekken.

De werkzaamheden, zijn alle door Linmex te verrichten werkzaamheden in het kader van financiële administratieve dienstverlening, en alle daarmede verband houdende werkzaamheden.

3. Aanvaarding

Een aan Linmex verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk dan wel mondeling door haar aan de cliënt is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Linmex is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

4. Werkzaamheden

4.1 De werkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de cliënt. 

4.2 Linmex zal altijd de cliënt raadplegen om derden in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden in het verlengde van de opdracht. Deze kosten worden door deze derden rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt. 

4.3 Voor een goede uitvoering van de opdracht is Linmex afhankelijk van de aanlevering van de juiste stukken door de cliënt.

4.4 Linmex heeft geheimhoudingsplicht en zal uiterst zorgvuldig omgaan met aan haar verstrekte gegevens.

5. Tarieven 

5.1 Linmex werkt op uurbasis en spreekt vooraf een uurtarief met de cliënt af. De reiskosten worden doorberekend per kilometer en gelden zowel voor de heen- als de terugreis. De vergoeding per kilometer wordt van te voren met de cliënt afgesproken.  

5.2 Linmex heeft het recht de met haar cliënten afgesproken vergoeding jaarlijks per 1 Januari te verhogen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Werknemers Laag (1990 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk contractueel anders is afgesproken.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Linmex is niet aansprakelijk voor schade die de cliënt heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

6.2 De cliënt is ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van jaarrekeningen, deponeringen van cijfers bij de Kamer van Koophandel en belastingaangiften en de volledigheid van haar administratie.

6.3 Linmex is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt zijn verricht. 

7. Voorschotten

7.1 Linmex is gerechtigd te vorderen, dat de cliënt een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten. 

8. Betaling

8.1 De Cliënt dient de factuur van Linmex binnen 30 dagen te voldoen, bij gebreke waarvan de cliënt een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1,5 % per maand vanaf de vervaldatum of de dan geldende wettelijke rente. 

8.2 Linmex is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de cliënt aan haar verschuldigd is.  

9. Buitengerechtelijke kosten

9.1 Indien de factuur niet binnen 30 dagen na verzending is betaald, is de cliënt van rechtswege met betaling in verzuim. Blijft betaling na aanmanen uit, dan is de cliënt naast de hoofdsom en de wettelijke rente de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 

10. Geschillen

10.1 Op de rechtsverhouding tussen Linmex en haar cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. 

10.2 In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de gewone rechter van de plaats van vestiging van Linmex.

BTW

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

 

 

 

 

Copyright © 2007 - 2022 - Linmex, Alle rechten voorbehouden.